kancelaria adwokacka MiędzychódNie wygrywa wielkiej batalii ten, kto poprzestanie na prostocie lwa. Trzeba być do tego na równi lwem i lisem, który wyczuwa sieć "
Niccolo Machiavelli

Kancelarie adwokackie

"Żadna lektura i inteligentne rozumowanie nie zastąpi bezpośredniego doświadczenia" John Fowles

Adwokaci Mirosław Konenc i Maciej Konenc od wielu lat działają na ogólnopolskim rynku usług prawnych. W swojej pracy zawodowej przekonali się, że znajomość prawa nie wystarcza, dlatego nie ustają w zdobywaniu doświadczenia. Mecenasi dysponują bogatą praktyką w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, nieruchomości i inwestycji budowlanych, reprywatyzacji, prawa spadkowego i rodzinnego oraz wszystkich dziedzin prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mając wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem oraz stosując innowacyjne podejścia przy rozwiązaniu problemów Klientów, kreują usługę prawną na najwyższym poziomie.

Klienci Kancelarii, zarówno indywidualni jak i biznesowi są reprezentowani przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami wojskowymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i organami egzekucyjnymi w zakresie postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, egzekucyjnych i innych. To właśnie doświadczenie, kreatywność i kompleksowe podejście do spraw pozwala uzyskać optymalne rozwiązania w dochodzeniu praw naszych klientów, odpowiednio zabezpieczając ich interesy prawne. Kancelaria adwokacka posiada swoją główną siedzibę w Poznaniu oraz filię w Szamotułach, obsługując klientów z całego województwa wielkopolskiego.

Adwokat Poznań


Maciej Konenc

Adwokat

Adwokat, prowadzi praktykę w Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu oraz Filii w Szamotułach, absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, odbywał aplikację adwokacką w renomowanej poznańskiej i szamotulskiej kancelarii zakończoną państwowym egzaminem adwokackim zdanym z wyróżnieniem, przez wiele lat członek referatu skargowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, budowlanego, nieruchomości, spółdzielczego, rodzinnego; uprawniony do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa; biegle włada językiem niemieckim; prywatnie kibic sportowy, tenisista, medalista Mistrzostw Polski Adwokatów.

Adwokat Szamotuły


Mirosław Konenc

Adwokat

Adwokat, wykonuje zawód we własnej Kancelarii Adwokackiej w Szamotułach, absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, ukończył aplikacje sądową, asesor i sędzia Sądów Rejonowych w Poznaniu i Szamotułach, przez wiele lat członek Prezydium i sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, wykładowca i członek Komisji Szkolenia ORA w Poznaniu, egzaminator na egzaminie adwokackim, odznaczony odznaką ''Adwokatura Zasłużonym''; prywatnie tenisista oraz pełen zapału narciarz.

kancelaria adwokacka SzamotułyJeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej " - Henry Ford

Zakres usług

Kliknij na hasło, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności

kancelaria adwokacka WronkiJesli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego " - Brian Tracy

Zjawisko narkomanii, a w szczególności dostępności środków odurzających staje się coraz częstszym problemem młodego pokolenia Polaków i jest coraz bardziej widoczne w statystykach policyjnych. Wystarczy wspomnieć, iż tylko w 2011 r. organy ścigania karnego inicjowały postępowania przygotowawcze w 22.490 sprawach, których przedmiotem były uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstw unormowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Spośród wszczętych postępowań w blisko 75.000 przypadków stwierdzono popełnienie przez podejrzanych inkryminowanych czynów. Przestępstwa narkotykowe, mimo iż są pozakodeksowymi czynami zabronionymi stanowiły w 2011 r. aż około 10% wszystkich spraw kryminalnych. Zdecydowany „prymat” wśród przestępstw narkotyków wiedzie czyn uregulowany w art. […]

kancelaria adwokacka PoznańPorażka nie czyni Cię przegranym. Czyni za to poddawanie się, godzenie się z nią i odmowa ponownego próbowania " - Richard Exely

Kontakt

Sprawdź gdzie się znajdujemy i skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Poznań

ul. Bóżnicza 1/101
61-751, Poznań
tel. 885 055 555

Filia Szamotuły

Pl. Henryka Sienkiewicza 11
64-500, Szamotuły
tel. 885 055 555

Kancelaria adwokacka Szamotuły

Pl. Henryka Sienkiewicza 11
64-500, Szamotuły
tel. (61) 29 22 028; 519 359 759

Zadzwoń do nas

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności
Copyright © 2018 Konenc.pl - Kancelaria Adwokacka Poznań, Szamotuły, Wronki, Międzychód.
 • dozór elektroniczny;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności;
 • zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności;
 • narkotyki;
 • wypadki komunikacyjne;
 • prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających czy bez wymaganych uprawnień;
 • przestępczość zorganizowana;
 • kradzieże;
 • rozboje;
 • zabójstwa;
 • bójki i pobicia;
 • ciężkie uszczerbki na zdrowiu;
 • groźby;
 • gwałty;
 • zniesławienia i zniewagi;
 • naruszenia nietykalności cielesnej;
 • fałszerstwa;
 • paserstwa;
 • uszkodzenia rzeczy;
 • przestępczość wojskowa;
 • przestępstwa menadżerskie;
 • oszustwa;
 • oszustwa kapitałowe i ubezpieczeniowe;
 • pranie brudnych pieniędzy;
 • pozorne bankructwa;
 • niezaspokajanie wierzycieli;
 • kreatywna rachunkowość;
 • fałszowanie znaków akcyzy;
 • oszustwa podatkowe;
 • oszustwa celne;
 • przemyt celny;
 • przestępstwa hazardowe;
 • zarządzanie nieruchomościami bez licencji zawodowej;
 • przywłaszczenia mienia;
 • wykroczenia fotoradarowe;
 • stany po użyciu alkoholu;
 • wykroczenia związane z zamówieniami publicznymi, ochroną środowiska lub procesami budowlanymi;
 • wypadki komunikacyjne;
 • z tytułu umów (kontraktowe);
 • sprawy o wypłatę należności z tytułu ubezpieczeń;
 • szkody środowiskowe;
 • reprywatyzacje;
 • wywłaszczenia;
 • naruszenia zakazu konkurencji;
 • rozwiązania stosunku pracy;
 • szkody łowieckie;
 • naruszenia dóbr osobistych;
 • niesłuszne tymczasowe aresztowania;
 • wezwania do zapłaty należności;
 • przedsądowe negocjacje i doradztwo biznesowe;
 • wezwania do zawarcia ugody;
 • prowadzenie spraw wierzycieli i dłużników przed sądem;
 • reprezentacja stron w postępowaniu egzekucyjnym;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • skargi na czynności komornik;
 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • sporządzenie spisu inwentarza;
 • zabezpieczenie spadku;
 • wyjawienie składników spadku;
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • unieważnienie testamentu;
 • wydziedziczenie;
 • rozwody;
 • separacje;
 • unieważnienia małżeństw;
 • podział majątku wspólnego małżonków;
 • rozdzielność majątkowa małżeńska;
 • alimenty;
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi;
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ubezwłasnowolnienia członków rodziny;
 • ustanowienie opieki;
 • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka;
 • zarządzanie majątkiem dziecka;
 • rozliczenia związane z konkubinatem;
 • procesowa obrona lekarzy i lekarzy stomatologów w sprawach karnych;
 • zastępstwo procesowe lekarzy i placówek służby zdrowia w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • reprezentacja pacjentów w sprawach karnych oraz o odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości;
 • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • służebności i inne obciążenia nieruchomości;
 • eksmisje;
 • zasiedzenia;
 • wywłaszczenia;
 • odzyskiwanie nieruchomości;
 • reprywatyzacje i odzyskiwanie utraconych majątków ziemskich, odszkodowania;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • uregulowanie treści księgi wieczystej;
 • zagospodarowanie przestrzenne (decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, opłaty adiacenckie i planistyczne);
 • pomoc w zakresie negocjowania i zawierania umów inwestycyjnych, wdrożeniowych, serwisowych, umów depozytu kodów źródłowych oraz prawa własności intelektualnej (wzory przemysłowe, prawo autorskie, domeny internetowe);
 • obsługa w zakresie korzystania, przeniesienia praw do baz danych;
 • umowy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich (programy komputerowe, kody źródłowe, API);
 • przygotowanie regulaminu serwisów internetowych i projektów umów;
 • doradztwo w zakresie funduszy unijnych w branży IT;
 • sprawy dotyczące udostępniania serwerów (web-hosting i web-housing), wykonania i aktualizacji stron internetowych oraz tzw. handlu internetowego;
 • ochrona danych osobowych i postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • sprawy o niepodpadanie nieruchomości pod reformę rolną;
 • rewindykacja wyposażenia dworów i pałaców skonfiskowanego podczas reformy rolnej;
 • sprawy o ustalenie przysługiwania prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych spadkobiercom byłych właścicieli majątków ziemskich;
 • sprawy o zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia byłych właścicieli majątków ziemskich;
 • reprywatyzacja zakładów przemysłowych;
 • sprawy o odszkodowania za zniszczenia zespołów pałacowo-parkowych w czasie ich posiadania przez Skarb Państwa;
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z zespołów pałacowo-parkowych przez Skarb Państwa;
 • sprawy o odzyskanie lasów przejętych na podstawie Dekretu o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa;
 • tworzenie spółek i innych podmiotów gospodarczych;
 • bieżąca kompleksowa obsługa prawna oraz doradztwo biznesowe;
 • reprezentacja procesowa spółek, wspólników i akcjonariuszy;
 • obsługa postępowań rejestrowych, egzekucyjnych i likwidacyjnych;
 • projektowanie i opiniowanie umów prawa handlowego;
 • przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements);
 • pomoc prawna zarządowi lub radzie nadzorczej w bieżących sprawach spółki;
 • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy walnych zgromadzeń;
 • windykacja należności;
 • obsługa zagranicznych podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie języka niemieckiego;
 • tworzenie, negocjowanie i opiniowanie umów prawa cywilnego, handlowego oraz nietypowych zagadnień;
 • sprawy dotyczące wszelkich zobowiązań umownych (sprawy o zapłatę należności, niewykonanie lub wadliwe wykonanie zobowiązań itp.);
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych;
 • egzekucja roszczeń z tytułu umów oraz windykacja należności;
 • reprezentowanie stron przed UOKiK oraz w późniejszym postępowaniu sądowym we wszystkich sprawach, zwłaszcza w sprawach o nieuczciwą konkurencję i zmowy cenowe;
 • reprezentacja prawna w sprawach o wyrażenie zgody na koncentrację przedsiębiorców;
 • zezwolenia na osiedlenie się;
 • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • wydanie wiz krajowej/wizy Schengen;
 • sprawy o obywatelstwo polskie i państw obcych;
 • sprawy o wydalenie z terytorium RP;
 • sprawy o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
 • pozwolenia na pracę;
 • przywrócenia do pracy;
 • odszkodowania;
 • zaległe wynagrodzenia;
 • naruszenia zakazu konkurencji;
 • projektowanie i opiniowanie umów oraz dokumentacji pracowniczej;
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego (SIWZ);
 • opiniowanie umów zawieranych z zamawiającym;
 • wsparcie na wszelkich etapach postępowania;
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi;
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych;
 • stała obsługa działów zamówień publicznych podmiotów leczniczych (SPZOZ, szpitali);
 • pomoc w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE;